MP100-BK-1 1/2
Polystyrene Black
MP100-W-1 1/2
Polystyrene Walnut